2011. jan 14.

A köztéri tájékoztató táblák megújításáról

írta: eperfa
A köztéri tájékoztató táblák megújításáról

A XI. kerület polgármestere, Hofmann Tamás a  2011 évi költségvetés tervezése kapcsán javaslatokat kért a kerület önkormányzati képviselőitől.  Gajárszki Áron képviselőtársam az LMP helyi szervezetével együttműködve több javaslatot is benyújtott a felkérést követően. Ezek közül egyről, a lakosság köztéri tájékoztatását elősegítő táblarendszer megújításáról részletesebben is szóltam egy, a polgármesternek címzett levélben. A levél a következőket tartalmazta:

 

Tisztelt Hoffmann Tamás úr!

Először is szeretném megköszönni megtisztelő felkérését, amelyben arra szólított fel, hogy fogalmazzam meg, és juttassam el Önhöz a településre vonatkozó javaslataimat. Élve ezzel a lehetőséggel az alábbi javaslatot szeretném tenni.

A kerületi lakosságának jobb tájékoztatása és a közügyek intézésébe való bevonása érdekében javaslom, hogy még ebben az évben kezdjük meg a lakosság köztéri tájékoztatása érdekében eddig alkalmazott, Újbuda számos pontján elhelyezett üvegezett, főként önkormányzati hirdetmények elhelyezésére használt tájékozató táblák korszerűsítését. (A kerületi LMP-frakciónak a 2011 évi kerületi költségvetéssel kapcsolatos további javaslatait külön küldeményben juttatjuk el Önnek)

A táblák mai állapota kapcsán több probléma fogalmazható meg:

A táblák tisztán tartása nem megoldott, gyakran vadplakátok lepik el fémkeretüket, esetenként pedig az üvegezett részt is. Ráadásul a táblák jelenlegi működésmódja, illetve viszonylag kis felületük nem teszi lehetővé, hogy Újbuda különböző részeinek lakói idejében és viszonylag részletes információk alapján tájékozódhassanak a lakónegyedüket érintő fejlesztési javaslatokról, kezdeményezésekről. (Így egyebek között arról, hogy a rendezési tervek egyes részeinek napirenden tűzött módosítása hogyan érinti lakóhelyüket, mikor lesz a módosításról lakossági fórum, stb.. Jó példa erre a Gazdagrétre tervezett parkolóház esete, melynek megépüléséről a környéken lakók csupán közvetlenül az építkezés kezdetekor értesültek. A hiányos tájékoztatásnak is része van abban, hogy a tiltakozások hatására már a beruházás megkezdése után, számos szép fa kivágását követően bontakozott ki vita a beruházás sorsáról.) Ezen túlmenően a táblák jelenlegi üzemeltetési formája mellett a lakossághoz kevés információ jut el a kerületben működő civil szervezetek, pártok kezdeményezéseiről, rerndezvényeiről, állásfoglalásairól, az aktuális fejlesztési kérdésekkel kapcsolatos vitákról.

 

A fenti problémákra az jelenthetne többek között megoldást, ha egy, a köztéri hirdetőfelületek működtetésére szakosodott vállalkozás kapna megbízást a szóban forgó felületek folyamatos tisztántartására, a kihelyezett információk rendszeres cseréjére. Ugyancsak fontos lenne, hogy elkezdődjön a már meglévő, elavult, és viszonylag kisméretű hirdető-felületek újabb, nagyobb méretű, sötétedés után kivilágítható táblákra való cserélése. (Természetesen a tájékoztató táblák nem oldanak meg minden kérdést, a jövőben az LMP területi szervezte a helyi média működésére vonatkozó egyéb javaslatokat is megfogalmaz majd.)

 

Elgondolásom szerint a létrehozandó, a jelenlegieknél nagyobb felületű táblákon elsősorban a következő szervezetek helyezhetnének el ingyenesen közleményeket, rövidebb szövegeket egy idevágó, megfelelően kidolgozott, és széles körben megvitatott, helyi rendeletként kiadott szabályzatot tiszteletben tartva: 1, a kerületi Önkormányzat, a Polgármester Hivatal; 2, a képviselő-testületben képviselt pártok és a független önkormányzati képviselők (ha vannak ilyenek); 3. egyéb pártok, a kerület civil szervezetek, közművelődési intézmények.

Amennyiben a maiaknál lényegesen nagyobbak lehetnének az új táblák, működtetésük esetleg további funkciókkal is kiegészülhetne: a felület egy elkülönített kis részén a kerületben működő kisvállalkozások hirdethetnék áruikat, szolgáltatásaikat a hirdetési vállalkozó által kötelező jelleggel felkínált kedvezményes tarifával. Az újszerű felület egyes további részén a hirdetési vállalkozó helyezhetne el hirdetményeket, vagy legalábbis cége nevét népszerűsíthetné.

A megújítandó táblák közvetlen szomszédságában külön táblák kerülhetnének, ahová egyéni apróhirdetéseket lehetne szabadon elhelyezni lakáseladás, talált cica és egyéb témákban. Ide mindenki maga rakhatná ki keltezéssel ellátott, szabvány méretű, mondjuk, 7x11 cm-es hirdetését. A hirdetési vállalkozó a két hétnél régebbi hirdetéseket automatikusan eltávolítaná.

A régi táblák újakra cserélése után lehetne hathatósabban fellépni a vadplakátozás ellen.

 

A főként a köztereken gyakorolt ókori görög demokráciára utalva az új köztéri táblákat akár agora-tábláknak is nevezhetnénk. 

 

A korszerűsítésre egyfelől az adhatna anyagi fedezetet, ha az újbudai hirdetési felületek értékesítését a kerületi városvezetés összekötné ama feltétel teljesítésével, hogy a szóban forgó felületeket tartósan megvásárló cégeknek vállalnia kell, hogy saját erőforrásaikat mozgósítva  közreműködnek az új agora-táblák létrehozásában és folyamatos, szakszerű fenntartásában. Másfelől elképzelhető, hogy különböző uniós pályázatokból forrásokat lehetne szerezni egy ilyen program finanszírozásához.

Igaz ugyan, hogy Újbuda új politikai vezetése 2010 végén gyorsított eljárás keretében döntést hozott a kerületi hirdetési felületek hosszú távú értékesítéséről, de tekintettel arra, hogy a lakosság megfelelő tájékoztatásához és a részvételi demokrácia feltételeinek megteremtéséhez igen fontos érdekek fűződnek, igen fontos lenne, hogy a kerületi lakosok érdekeit jobban figyelembe vevő valósuljon meg a szóban forgó felületek értékesítése.

Az LMP XI. és XXII. kerületi szervezetének támogatását élvezve, javaslom Tisztelt Polgármester úrnak, hogy folytasson érdemi tárgyalásokat a pályázaton nyertes céggel annak érdekében, hogy a szóban forgó vállalkozás – annak fejében, hogy kedvező üzleti lehetőséghez jutott kerületünkben – vállaljon részt a szóban forgó lakossági tájékoztató-felületek cseréjében és fenntartásában. Javaslom emellett, hogy kerületünk önkormányzati képviselőiből alakuljon egy kisebb bizottság, amely kidolgozza a szóban forgó köztéri tájékoztatási rendszer fejlesztésének részleteit. E munkába  be lehetne vonni a Polgármesteri Hivatal egyes megfelelő szaktudással, illetve gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező munkatársait, valamint hirdetési szakembereket. Ugyancsak javaslom, hogy Polgármester úr különítsen el a készülő 2011-es költségvetésben egy kisebb, 2 millió forintos összeget az agora-táblákkal kapcsolatos tervezési munkák fedezetéül.

Levelemet abban bízva zárom, hogy javaslatunk kedvező fogadtatásra talál.

Budapest, 2011. január 12.

                                                                          Tisztelettel:

                                                                                       Dr. Bajomi Iván

                                                                                 önkormányzati képviselő

 

 

Szólj hozzá

önkormányzat részvétel bajomi